Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.takstakademiet.no. Næringskjøp er blant annet regulert i Markedsføringsloven, Personopplysningsloven og E-handelsloven.

1. Selger

Takstakademiet Norges Takstakademi AS, org.nr: 931264060, Heggelibakken 4, 0375 Oslo, Tom@takstakademiet.no, tlf.: 458 73 777

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Når vi mottar din bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i på websiden

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår web-side, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/fullbooket. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette.

4. Priser

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr. mva-loven § 3-5). Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks. forelesningsdokumentasjon m.m. Alle kurspriser på denne nettsiden er derfor oppgitt uten mva.
Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. 

5. Forbrukerkjøp

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller faktura. Privatpersoner har angrerett i tråd med Angrerettloven. Angrerett vil si at du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter påmelding uten å oppgi årsak. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du underrette Takstakademiet Norges Takstakademi AS på en utvetydig måte om din beslutning.

Benyttelse av angreretten må skje innen 14 dager fra påmeldingstidspunktet, og skal skje ved bruk av ferdig utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Dersom angreskjema ikke benyttes, bør studenten sende en epost til tom@takstakademiet.no og merke e-posten med ”Benyttelse av angrerett”. Takstakademiet skal bekrefte benyttelse av angreretten skriftlig senest innen 10 dager etter mottatt henvendelse. Hvis angreretten benyttes, vil ikke studenten få tilgang til utdanninger.


Du kan benytte skjemaet som du finner ved å trykke på lenken nedenfor.

Angrerettskjema

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

6. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting. 

7. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare person- og firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kjøper. I noen tilfeller behandler vi person- og firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

Kontakt oss e-post: post@takseringnorge.no

8. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo tingrett som verneting.